Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану

Після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, у дію введено Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX ”Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, що регулює трудові відносини, які спрямовані на забезпечення функціонування економіки України та захист прав працівників у період дії воєнного стану.

Зміна форми трудового договору

Для усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори під час дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника (стаття 2 Закону).

Встановлення випробування для працівників

При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників (стаття 2 Закону).

Переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором

Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. Оплата праці за виконану роботу нараховується не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Повідомити працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 та статтею 103 Кодексу законів про працю України, повинні не пізніше як до запровадження таких умов (стаття 3 Закону).

Розірвання трудового договору

Трудовий договір можливо розірвати за ініціативою працівника й роботодавця (стаття 4, 5 Закону).

Тривалість робочого часу

Може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).

Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Робочий тиждень встановлюється роботодавцем (п’ятиденний або шестиденний). Також роботодавцем визначається час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) (стаття 6 Закону).

Тривалість відпочинку

Щотижневий безперервний відпочинок в умовах воєнного стану може бути скорочено до 24 годин. Під час дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53, частини першої статті 65, частин третьої – п’ятої статті 67, статей 71, 73, 78-1 Кодексу законів про працю України та частини другої статті 5 Закону України “Про відпустки”.

Якщо робочий час нормальної тривалості відповідно до частин першої та другої статті 6 встановлюється понад норму, встановлену відповідно до законодавства, тоді оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці (стаття 6 Закону).

Обмін документами, організація кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця

Організація діловодства з питань трудових відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

Сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин, та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником (стаття 7 Закону).

Залучення до роботи в нічний час

У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їхньої згоди:

  • вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року;
  • особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота (стаття 8 Закону).

Залучення до роботи деяких категорій працівників

Дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (стаття 9 Закону).

Оплата праці

Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.

У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства (стаття 10 Закону)

Зупинення дії окремих положень колективного договору

За ініціативою роботодавця дія окремих положень колективного договору може бути зупинена на період воєнного стану (стаття 11 Закону).

Відпустки

У період дії воєнного стану запроваджено обмеження щодо надання відпустки, а також у виплаті компенсації за невикористані дні відпустки (стаття 12 Закону).

Призупинення дії трудового договору

Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою його припинення (стаття 13 Закону).

Відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України

Здійснюється за рахунок коштів держави-агресора, а також коштів, отриманих з/від відповідних фондів на відновлення України, у тому числі міжнародних, міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги, інших джерел, передбачених законодавством.

Порядок визначення і відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, встановлюється Кабінетом Міністрів України (стаття 15 Закону).

Діяльність профспілок

У межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом. На період дії воєнного стану призупиняється дія статті 44 Закону України ”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та відповідні норми колективних договорів (стаття 16 Закону).

Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про працю

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині додержання вимог цього Закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються у порядку, встановленому Законом України ”Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та здійснюються:

  • за наявності підстав, визначених абзацами п’ятим, восьмим, дев’ятим, десятим частини першої статті 6 Закону України ”Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;
  • за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації;
  • у зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.

У період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються (стаття 16 Закону).

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.