Відповідно до частини 6 статті 31 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, заклад загальної середньої освіти може мати статус опорного. Цією ж статтею визначено, що опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, що має у своєму складі філії та/або здійснює підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників (за потреби) до цього закладу і у зворотному напрямку, а також:

 • забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами;
 • має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу;
 • має безпечне освітнє середовище;
 • спроможний відповідно до вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту” забезпечувати здобуття на належному рівні початкової, базової та/або профільної середньої освіти на рівні державних стандартів.

Процедура створення та діяльність опорного закладу освіти визначаються Положенням про опорний заклад освіти (далі – Положення).

Створення опорного закладу освіти

Опорний заклад створюється, щоб забезпечити рівний доступ до освіти, модернізувати шкільну освіту та покращити освітню мережу.

Відповідно до пункту 4 Положення, опорний заклад освіти утворюється, щоб:

 • створити єдиний освітній простір та безпечне освітнє середовище;
 • забезпечувати рівний доступ осіб, зокрема з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;
 • створити умови для здобуття особами початкової та базової середньої освіти, зокрема через проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;
 • раціонально та ефективно використовувати наявні у закладах освіти ресурси, їх модернізувати.

Згідно з цим же пунктом Положення, для того, щоб виконувати свої завдання, в опорному закладі освіти створюється новий освітній простір. А новий освітній простір передбачає:

 • мотивуючий простір з новітніми технологіями дизайну, архітектури будівель та споруд, просторово-предметного оточення закладів освіти;
 • енергоефективні будівлі закладів освіти;
 • інклюзивне освітнє та безперешкодне (безбар’єрне) середовище в закладах освіти для осіб з особливими освітніми потребами;
 • умови для здобуття освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та технологій;
 • використання матеріально-технічної бази закладів освіти для забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти.

Новий освітній простір в опорному закладі формується з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, зокрема щодо розроблення проєктів будівництва закладів освіти (пункт 4 Положення). Корисним також буде інформаційний посібник, розроблений за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (станом на час написання рекомендацій та посібника – Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) для надання інформаційної підтримки органам місцевого самоврядування в реалізації Нового Освітнього Простору в закладах освіти. Звертаємо увагу, що інформація в цих рекомендаціях станом на 23 жовтня 2017 року, а в посібнику – на 1 липня 2019 року, тому рекомендуємо перевіряти актуальність у частині нормативної бази при використанні цих рекомендацій і посібника та слідкувати за оновленнями на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Кількість учнів в опорному закладі

Кількість здобувачів освіти опорного закладу (без урахування їх кількості у філіях) повинна бути не менш як 200 осіб (пункт 3 Положення).

Дії засновника щодо створення опорного закладу

Засновник утворює, ліквідовує, реорганізовує чи перепрофільовує (змінює тип) опорний заклад освіти відповідно до вимог законодавства (пункт 9 Положення).

Опорний заклад освіти є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку (пункт 3 Положення). Фінансування опорного закладу освіти та його філій здійснює засновник відповідно до законодавства (пункт 16 Положення). 

1. Етапи щодо рішення про утворення опорного закладу освіти

Для створення опорного закладу має бути потреба, а засновник повинен мати всі необхідні ресурси, насамперед фінансові, а також часові для перетворення закладу в опорний.

Для того, щоб прийняти рішення про утворення опорного закладу освіти, засновник:

 • аналізує рівень матеріально-технічного забезпечення та кадровий потенціал закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, що належать до сфери його управління, з урахуванням методичних рекомендацій МОН та Мінрегіону;
 • вивчає стан впровадження профільної середньої освіти у закладах освіти та якість надання освітніх послуг;
 • прогнозує витрати на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти та їх філій, створення в них нового освітнього простору, придбання шкільних автобусів для організації підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників, створення безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;
 • організовує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення опорних закладів освіти та їх філій (пункт 5 Положення).

Згідно з пунктом 7 Положення, засновник приймає рішення про утворення опорного закладу освіти та його філій відповідно до законодавства, в якому зазначаються:

 • особливості організації освітнього процесу в опорному закладі освіти та його філіях;
 • порядок організації підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання відповідно до розкладу уроків опорного закладу освіти та його філій;
 • питання забезпечення сучасною матеріально-технічною базою опорного закладу освіти та його філій;
 • інші питання діяльності опорного закладу освіти та його філій.

Засновник опорного закладу забезпечує підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників (у разі потреби) до зазначеного закладу і у зворотньому напрямку відповідно до законодавства (пункт 14 Положення).

2. Проведення конкурсу на визначення опорного закладу

Відповідно до пункту 6 Положення, засновник проводить конкурс, щоб визначити опорний заклад серед підпорядкованих йому закладів. Умови проведення конкурсу також затверджує засновник. Під час проведення конкурсу обов’язково враховуються:

 • рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;
 • наявність сучасної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо);
 • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;
 • наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.

Правова діяльність опорного закладу та організація освітнього процесу в такому закладі

Опорний заклад освіти діє на підставі установчих документів – статуту опорного закладу освіти. Установчі документи закладу затверджуються засновником опорного закладу освіти та розробляються відповідно до:

Опорний заклад освіти та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України “Про освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням особливостей організації освітнього процесу (пункт 11 Положення). Освітній процес в опорному закладі освіти організовується відповідно до освітньої програми опорного закладу освіти (пункт 12 Положення).

Директор опорного закладу, зокрема:

 • визначає навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес в опорному закладі освіти, відповідно до законодавства;
 • встановлює структуру навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) і режим роботи у межах часу, передбаченого навчальним планом.
 • затверджує розклад уроків складається відповідно до навчального плану (пункт 12 Положення).
 • розробляє і затверджує штатний розпис на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених МОН (пункт 15 Положення).

Додаткова література та публікації:

 1. Новий освітній простір: Рекомендації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – 2017.
 2. Новий освітній простір. Мотивуючий простір: Інформаційний посібник // Д. Косенко, А. Седоченко. – 2019.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.