Діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу регламентує Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434. Наразі цей документ має чинність, але потребує оновлення.

На класного керівника покладається керівництво лише одним класом, навчальною групою. У початкових класах класним керівником є вчитель початкових класів. У професійно-технічному навчальному закладі класне керівництво здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту або навчаються на основі базової загальної середньої освіти без отримання повної (пункт 2.3 розділу ІІ Положення).

Хто такий класний керівник

Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює:

 • педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками;
 • організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту (пункт 1.2. розділу І Положення).

Хто може бути класним керівником

Класним керівником може бути будь-який педагогічний працівник школи, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту, відповідну професійно-педагогічну підготовку, й фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки (пункт 1.2. розділу І Положення).

Класний керівник не є посадою, а є додатковими організаційно-виховними обов’язками педагогічного працівника.

Хто призначає класного керівника

Директор навчального закладу призначає класного керівника й покладає ці обов’язки на педагогічного працівника або на досвідченого майстра виробничого навчання (за його згодою).

Обов’язки класного керівника не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) та їхніх батьків зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року (пункт 2.2. розділу ІІ Положення).

Функціональні обов’язки класного керівника розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та завдань навчально-виховного, навчально-виробничого процесів, та затверджуються директором навчального закладу (пункт 2.3. розділу ІІ Положення).

Основні завдання діяльності класного керівника

Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня (вихованця), його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
 • реалізацію права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 • формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи (пункт 1.4. розділу І Положення).

Обов’язки класного керівника щодо організації учнівського колективу

Класний керівник:

 • сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвитку їхніх здібностей;
 • створює умови для організації змістовного дозвілля, у тому числі організовує та проводить відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій, заходи з охорони природи; відповідає за профілактику бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи (особливо для учнів з числа незахищеної та пільгової категорії населення);
 • сприяє підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їхніх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;
 • співпрацює з вчителями, викладачами, майстрами виробничого навчання, психологом, медичними працівниками, органами учнівського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання учнівського колективу (групи), соціального захисту учнів (вихованців) (пункт 2.4. розділу ІІ Положення).

Обов’язки класного керівника професійно-технічного навчального закладу

Класний керівник професійно-технічного навчального закладу спрямовує роботу батьківського колективу навчальної групи та органів учнівського самоврядування на покращення навчання та виховання учнів, й спільно з майстром виробничого навчання навчальної групи:

 • систематично аналізує рівень навчальних досягнень та поведінку учнів, організовує навчальну допомогу;
 • створює в навчальній групі необхідні умови для оволодіння професією, творчого відношення до праці, для засвоєння передових, прогресивних методів та прийомів роботи;
 • проводить тематичні класні години, що спрямовані на виховання моральних цінностей, зацікавленості у питанні належності до обраної професії;
 • забезпечує дотримання в навчальній групі встановленого порядку та дисципліни;
 • проводить цілеспрямовану індивідуальну роботу з учнями групи;
 • здійснює заходи щодо професійно-орієнтаційної роботи учнів шкіл;
 • заохочує учнів до занять в гуртках художньої і технічної творчості, предметних гуртках та спортивних секціях;
 • залучає учнів до участі в конкурсах професійної майстерності, олімпіадах з навчальних предметів (пункт 2.4. розділу ІІ Положення).

Права класного керівника

Класний керівник має право на:

 • відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних заходів, семестрових, річних атестацій та заліків у закріпленому класі (групі); має право бути присутнім на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи;
 • внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);
 • ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);
 • внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу (групи) щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством;
 • відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання або в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та виховання, а також має право виходити з пропозиціями на педагогічних зборах щодо притягнення до відповідальності батьків, які ведуть аморальний спосіб життя, грубо поводяться зі своїми дітьми, завдають їм моральної та фізичної шкоди;
 • вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання;
 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихованцями);
 • захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;
 • матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань (пункт 2.5. розділу ІІ Положення).

Обов’язки класного керівника

Класний керівник зобов’язаний:

 • вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів (вихованців);
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
 • інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;
 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • пропагувати здоровий спосіб життя;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);
 • регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори учнівського активу класу (групи) (не менше 2 разів на семестр) та збори органів учнівського самоврядування (пункт 2.6. розділу ІІ Положення).

Класний керівник складає план роботи з учнівським колективом у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу, підзвітний у своїй роботі директору навчального закладу, а у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з навчально-виховної роботи (пункти 2.7.-2.8. розділу ІІ Положення).

Класний керівник може бути заохочений (відзначений) за досягнення високих результатів у виховній роботі з учнями (вихованцями). Форми і види заохочення регулюються законодавством України (пункт 2.9. розділу ІІ Положення).

Оплата праці класного керівника

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 “Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти” встановлено доплату за класне керівництво:

 • вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 20 %;
 • вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 25 %;
 • викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти – 20 %.

Доплата за класне керівництво у класах (групах) закладів загальної середньої освіти усіх типів і найменувань з кількістю учнів менше 12 осіб, закладів професійної (професійно-технічної) освіти – менше 20 осіб, здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат. Зазначена норма не поширюється на спеціальні класи (групи), для яких нормативами передбачено меншу наповнюваність.

Також дозволяється встановлювати доплату за класне керівництво керівним працівникам закладів освіти, які виконують викладацьку роботу в цьому закладі освіти, у разі неможливості покладання обов’язків класного керівника на іншого педагогічного працівника.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.