Керівник закладу освіти у межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу:

 • здійснює безпосереднє управління закладом освіти;
 • несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти;
 • є представником закладу освіти і діє без довіреності у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами (пункт 1 статті 26 розділу III Закону України “Про освіту”) (далі – Закон).

Хто призначає керівника закладу освіти

Засновник закладу освіти призначає керівника закладу освіти у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти (пункт 2 статті 26 розділу III Закону).

Які повноваження (права і обов’язки) має керівник закладу освіти:

 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
  • з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
  • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб, та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
  • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
  • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти (пункт 3 статті 26 розділу III Закону).

Також керівник закладу освіти, відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору, має право встановлювати педагогічним і науково-педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проєктів тощо (пункт 7 статті 61 розділу VII Закону).

Обов’язки керівників закладів загальної середньої освіти визначаються, насамперед, статтею 26 Закону України “Про освіту”, статтею 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, а також установчими документами закладу освіти, колективним та строковим договором. Ми умовно поділили ці обов’язки на декілька груп.

Обов’язки щодо створення умов для реалізації прав учасників освітнього процесу

Керівник створює умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, зокрема реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану, створює необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами (частина 4 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Управлінські обов’язки

Керівник закладу освіти:

 • здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти (частина 1 статті 26 Закону України “Про освіту”);
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки (частина 3 статті 26 Закону України “Про освіту”);
 • виконує Закон України “Про освіту”, Закон України “Про повну загальну середню освіту” та інші акти законодавства, а також забезпечує та контролює їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планує та організовує діяльність закладу загальної середньої освіти;
 • розробляє проєкт кошторису та подає його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
 • надає щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;
 • контролює виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечує здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 • сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 • здійснює зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • звітує щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти (частина 4 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Організаційні обов’язки

Керівник організовує:

 • діяльність закладу освіти (частина 3 статті 26 Закону України “Про освіту”;
 • фінансово-господарську діяльність закладу загальної середньої освіти в межах затвердженого кошторису;
 • освітній процес та видачу документів про освіту;
 • документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства (частина 4 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Обов’язки щодо розробки та затвердження документів, необхідних для роботи закладу освіти

Керівник закладу затверджує:

 • правила внутрішнього розпорядку закладу;
 • посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти;
 • освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;
 • положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, і забезпечує її створення та функціонування.

Також керівник забезпечує розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня (частина 4 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Обов’язки щодо створення безпечного освітнього середовища та протидії булінгу

Керівник закладу:

 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), зокрема:
  • з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
  • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;
  • скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
  • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
  • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
  • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти (частина 3 статті 26 Закону України “Про освіту”).
 • формує засади, створює умови, сприяє формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;
 • створює в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • організовує харчування та сприяє медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства (частина 4 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Обов’язки щодо забезпечення якості та прозорості освітнього процесу

Керівник закладу освіти забезпечує:

 • організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти (частина 3 статті 26 Закону України “Про освіту”);
 • умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;
 • умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;
 • відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України “Про освіту”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про відкритість використання публічних коштів” та інших законів України (частина 4 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Обов’язок підвищення кваліфікації

Керівник закладу загальної середньої освіти (крім приватного закладу) зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин (частина 4 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Керівник закладу виконує також інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, строковим трудовим договором (частина 4 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Обов’язки керівника закладу загальної середньої освіти як педагогічного працівника

Оскільки керівник закладу освіти є і педагогічним працівником, то його стосуються й обов’язки педагогічного працівника (це визначено частиною 5 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”). Обов’язки педагогічних працівників визначені статтею 54 Закону України “Про освіту”. Відповідно до цієї статті, керівники як педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Згідно з частиною 3 статті 22 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, керівники як педагогічні працівники зобов’язані:

 • дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
 • виконувати обов’язки, визначені Законом України “Про освіту”, іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;
 • забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України “Про освіту”;
 • використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;
 • володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;
 • постійно підвищувати свою педагогічну майстерність.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.