Основні права засновників закладів освіти

Основні права та обов’язки засновників закладів загальної середньої освіти незалежно від форми власності закладу однакові для всіх. Вони визначені статтею 25 Закону України “Про освіту”. Також права засновників визначаються іншими законами та установчими документами закладу освіти.

Засновник, відповідно до статті 25 Закону України “Про освіту”:

 • приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;
 • укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;
 • забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • має право створювати заклад освіти, що здійснює освітню діяльність на кількох рівнях освіти.

Також засновник, згідно з цією ж статтею, виконує контролюючі функції, зокрема здійснює контроль за:

 • фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
 • дотриманням установчих документів закладу освіти;
 • недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
 • реалізує й інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Основні обов’язки засновників закладів загальної середньої освіти

Частина 6 статті 25 Закону України “Про освіту” визначає обов’язок засновника закладу освіти забезпечити:

 • утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 • можливість здобувачам освіти продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти;
 • створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Межі втручання засновників у політику закладу освіти

Частина 4 статті 25 Закону України “Про освіту” визначає, що засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти.

Але частиною 3 цієї ж статті заборонено засновнику або уповноваженому ним органу (особі) втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Порадник “Децентралізація для розвитку демократичної освіти”, розроблений для голів та управлінців освітою територіальних громад у межах впровадження Швейцарсько-українського проєкту DECIDE, звертає увагу, що органи управління освітою позбавлені таких повноважень:

 • безпосереднє керівництво закладами освіти комунальної власності;
 • контроль виконання вимог щодо навчання дітей у закладах освіти;
 • координація дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;
 • контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;
 • участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
 • добір, призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників державних і комунальних закладів дошкільної, загальної середньої освіти (залишилося лише стосовно керівників закладів освіти);
 • контроль дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти, обов’язкове виконання Базового компонента дошкільної освіти всіма закладами дошкільної освіти.

Коли засновник закладу освіти – орган державної влади

Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти, визначаються статтею 65 Закону України “Про освіту”. Відповідно до цієї статті, державні органи:

 • беруть участь у реалізації освітньої політики;
 • розподіляють державне фінансування закладів освіти, що перебувають у сфері їх управління;
 • здійснюють аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебувають у сфері їх управління;
 • беруть участь у формуванні стандартів освіти;
 • організовують здійснення експертизи та апробації навчальної літератури для здобуття спеціалізованої освіти (звертаємо увагу, що пункт про експертизу та апробацію навчальної літератури набирає чинності з 01.01.2024);
 • сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти;
 • за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснюють повноваження засновника щодо державних закладів освіти, що перебувають у їхньому підпорядкуванні.

Коли засновник закладу освіти – обласна рада

Повноваження обласних рад як засновників визначені частиною 1 статті 66 Закону України “Про освіту”. Відповідно до цієї статті, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради:

 • відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності повної загальної середньої освіти;
 • планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої освіти;
 • утворюють та забезпечують утримання комунальних закладів післядипломної освіти для потреб підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів;
 • забезпечують проживання або підвезення до місця навчання і у зворотному напрямку (до місця проживання) здобувачів профільної середньої освіти, які навчаються не за місцем проживання (за потреби – спеціально обладнаним транспортом, доступним для осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення);
 • оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
 • забезпечують рівні умови для розвитку закладів освіти всіх форм власності;
 • сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладах освіти;
 • здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.

Коли засновник закладу освіти – районна, міська рада

Повноваження районних та міських рад як засновників визначені частиною 2 статті 66 Закону України “Про освіту”. Відповідно до цієї статті, районні, міські ради:

 • відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності загальної середньої освіти;
 • планують та забезпечують розвиток мережі закладів загальної середньої освіти;
 • засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів;
 • закріплюють за закладами, що забезпечують здобуття початкової та базової середньої освіти, територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);
 • забезпечують доступність середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;
 • у випадках, визначених спеціальними законами, забезпечують та фінансують підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до закладу освіти і в зворотному напрямку (у разі потреби – транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);
 • ведуть облік дітей шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 • оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
 • забезпечують рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності;
 • сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти;
 • здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.

Повноваження сільських, селищних рад як засновників визначені частиною 3 статті 66 Закону України “Про освіту”. Відповідно до цієї статті, сільські, селищні ради:

 • відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності повної загальної середньої освіти;
 • засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів;
 • оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
 • здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.

Коли засновник закладу освіти – фізична або юридична особа приватного права

Навіть якщо заклад загальної середньої освіти приватний, засновник також має права та обов’язки, визначені статтею 25 Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Також права засновників визначаються установчими документами закладу освіти.

Додаткова література та публікації:

 1. Створюємо орган управління освітою в громаді: Порадник для голів та управлінців освітою територіальних громад/ Грекова І., Брусенцова Я., Жабенко Л., Ковшова О., Мацокін А., Полторак В., Пуцова А., Яцковський С. / за заг. ред. Протасової Н. – К. : ТОВ «Агентство Україна», 2020. – 66 с.

2. Обов’язки й відповідальність засновників закладів освіти та уповноважених ними органів // Сайт освітнього омбудсмена України.— 14.07.2023.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.