Редакція матеріалу від: 20.05.2022, 11:48

Згідно з пунктом 2 Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання, переведення учнів на наступний рік навчання здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої.

МОН рекомендує в умовах воєнного стану гнучко використовувати процедури щодо залишення учнів для повторного здобуття загальної середньої освіти, визнання їх такими, що вибули із закладу освіти з можливістю поновлення, оцінювання в екстернатній формі здобуття освіти, застосовуючи індивідуальний підхід до кожного учня та діючи в найкращих інтересах дитини для дотримання її права на продовження здобуття освіти.

Учні 1–10 класів можуть не переводитися на наступний рік навчання та залишатися для повторної освіти у тому самому класі на підставі письмової заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників. Рішення про переведення учня до наступного класу приймає педагогічна рада відповідного закладу загальної середньої освіти.

Під час переведення на наступний рік навчання або вибуття із закладу загальної середньої освіти учням, яких було зараховано до першого класу у 2018 році та наступних роках, видається свідоцтво досягнень, учням 5–8 та 10 класів видається табель навчальних досягнень.