Редакція матеріалу від: 06.07.2020, 12:28

Нововведення та процедура проведення конкурсу визначаються Законом України “Про повну загальну середню освіту” (окремими пунктами статей 37-39), який набрав чинності з 18 березня. Положення про конкурс має бути розроблене та затверджене засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

ХТО МОЖЕ СТАТИ ДИРЕКТОРОМ ШКОЛИ

Претендувати на посаду директора школи може громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, педагогічний або науково-педагогічний стаж не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, необхідний для виконання професійних обов’язків фізичний і психічний стан здоров’я та пройшов конкурсний відбір і переміг у конкурсі (пункт 1, стаття 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту https://bit.ly/2XUGMS9 ).

Не може стати директором школи претендент, який:

1) є недієздатним або має обмежену цивільну дієздатність;

2) має судимість;

3) позбавлений права обіймати цю посаду;

4) вчинив корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією та визнаний винним за рішенням суду;

5) підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади” (пункт 2, стаття 38 https://bit.ly/2XUGMS9 ).

6) вчинив злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності чи з використанням дитини (частина 3, стаття 19 Закону України “Про повну загальну середню освіту” https://bit.ly/2XUGMS9 ).

КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ КОНКУРС

Конкурс на посаду директора проводиться за чотирьох умов:

  • якщо утворюється новий заклад загальної середньої освіти
  • якщо завершується укладений строковий трудовий договір із керівником закладу освіти (не менше, ніж за два місяці до завершення дії договору)
  • якщо відбулося дострокове припинення трудового договору з керівником закладу загальної середньої освіти (не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору)
  • якщо попередній конкурс визнали таким, що не відбувся (стаття 39, пункт 2 Закону України “Про повну загальну середню освіту” https://bit.ly/2XUGMS9).

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА

Затверджує положення про конкурс на посаду директора школи та приймає рішення про проведення конкурсу засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) (стаття 37, пункт 2, абзаци 2, 3). Керівника приватного, корпоративного закладу також обирає засновник, але відповідно до установчих документів закладу освіти (стаття 39, пункт 1 https://bit.ly/2XUGMS9 ).

Представниками засновника для державної школи є посадові особи органу державної влади, комунального – депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування.

ЯК ФОРМУЄТЬСЯ КОНКУРСНА КОМІСІЯ

Для прозорості проведення конкурсу засновник або уповноважений ним орган формує конкурсну комісію та затверджує її склад. У комісії має бути від 6 до 15 осіб. До її складу входять представники:

  • засновника закладу освіти (посадові особи органу державної влади чи депутати представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
  • місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);
  • інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо (пункт 4, стаття 39 Закону України “Про повну загальну середню освіту” https://bit.ly/2XUGMS9 ).

До складу комісії не можуть входити особи, які:

  • є недієздатними або мають обмежену цивільну дієздатність;
  • мають судимість або на яких за останній рік накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення;
  • є близькими особами учасника конкурсу або можуть мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування того закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс (пункт 4, стаття 39 Закону України “Про повну загальну середню освіту https://bit.ly/2XUGMS9 ).

ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

Обов’язки членів комісії визначаються пунктом 4 статті 39 Закону України “Про повну загальну середню освіту” https://bit.ly/2XUGMS9 .

Члени комісії зобов’язані брати участь у її роботі, голосувати з питань порядку денного та заявляти самовідвід, якщо існують підстави, про які ми писали вище, за яких вони не можуть стати членами комісії.

Комісія приймає рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох третіх від її затвердженого складу та більшістю голосів. Якщо голоси розподілилися рівномірно – вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення комісія оформляє протоколом, який підписують всі її присутні члени. Воно має бути оприлюднене на офіційному вебсайті засновника протягом наступного робочого дня після засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПЕРЕМОЖЦЯ

Одним із етапів конкурсного відбору претендентів на посаду директора є перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України “Про повну загальну середню освіту”, “Про освіту” та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

Міністерство освіти і науки України затвердило примірний перелік питань для цієї перевірки.

Знання законодавства перевіряється комп’ютерним або письмовим тестуванням. Тестові завдання можуть складатися на основі питань з Переліку, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Детальні рекомендації щодо розробки тестування у листі МОН від 20.05.2020 №1/9-264 https://bit.ly/3dfJvue . Зі списком питань можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/2ZNUNBZ .

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії їх оцінювання визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Також професійні компетентності перевіряються виконанням письмового ситуаційного завдання та публічним представленням відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку школи. Також кандидати мають відповідати на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Засновник обов’язково має забезпечити відеофіксацію та, якщо можливо, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення (пункт 8, стаття 39 Закону України “Про повну загальну середню освіту” https://bit.ly/2XUGMS9 ).

НА ЯКИЙ ТЕРМІН ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ДИРЕКТОР ШКОЛИ

З переможцем конкурсу укладається трудовий договір. Якщо особа вже обіймала посаду директора, то договір укладається на 6 років, якщо людина призначається на посаду директора вперше – на 2 роки.

Після закінчення строку трудового договору, трудові відносини припиняються і не можуть бути продовжені на невизначений строк та відповідно проводиться новий конкурс. Дозволяється продовжувати договір лише за однієї умови, при укладанні його на 2 роки та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Ніхто не може бути директором школи більше, ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше) – пункт 12 статті 39 Закону України “Про повну загальну середню освіту” https://bit.ly/2XUGMS9.